Information til dig som lejer!


Indflytning

I forbindelse med din indflytning vil der blive afholdt et indflytningssyn, hvor du sammen med udlejer gennemgår boligen for eventuelle fejl/mangler. Indflytningssynet er gratis og tilbydes til alle lejere som en sikkerhed for, at du som lejer og udlejer er enige om lejlighedens stand ved din indflytning.

Såfremt du finder fejl/mangler efter indflytningssynet, skal disse fejl/mangler meddeles til Calum-Udlejning senest 14 dage efter, du har fået udleveret nøglen til din lejlighed.
 

Boligstøtte

Du kan søge om Boligstøtte til de fleste lejemål i Danmark, og du kan beregne hvor meget du cirka kan få i boligstøtte på linket her:

Link til: Beregning af boligstøtte
Link til: Søg boligstøtte
 

Sortering af affald

Affaldssortering er vigtigt - både for miljø og økonomi. Fejlsorteringer udløser ofte et gebyr fra affaldsselskabet. Dette gebyr videresendes / opkræves hus dig som lejer. Er du i tvivl om sortering, kan du bruge AVVs sorteringsguide.

Link til: Sorteringsguide
 

Rengøring af boligen

Rengøring kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af fx husstøvmider i din bolig. Grundig rengøring reducerer desuden vækstmulighederne for svampesporer markant.                            

Gode råd
Luft ud med gennemtræk i forbindelse med rengøring.
Brug den brede side af støvsugernes gulvmundstykke langs paneler.
Støvsug reoler, persienner, lampeskærme og lignende med det lille mundstykke.
En hårdt opvredet klud i rent vand er god til at fjerne både støv og let snavs.
Anvend kun rengøringsmidler i vandet til gulvvask og fastgroet snavs.

Du misligholder din bolig, hvis du ikke udlufter eller opvarmer den korrekt.
 


Udluftning i lejemålet

Det er rigtig vigtigt, at du sørger for, at der bliver luftet ordentligt ud i dit lejemål. Selvom det bliver koldt udenfor, er det vigtigt, at du fortsætter med at lufte ud. Om vinteren er der nemlig større risiko for fugtskader, hvis du ikke lufter ud. Samtidig opholder man sig ofte mere indenfor om efteråret/vinteren, og derfor er det ekstra vigtigt at få udskiftet inde-luften, som du gør, når du lufter ud med gennemtræk.


 

Hvis du er interesseret i at vide mere omkring luftfugtigheden i din bolig, kan du anskaffe dig et hygrometer, der viser luftens fugtighed. For at udtrykke, hvor meget fugt der er i luften, benyttes udtrykket Relativ Fugtighed (RF).

Fugtigheden indendørs bør ikke overstige:
-45-50% RF om vinteren. Man kan tilstræbe en relativ luftfugtighed på 30-45%.
-60-65% RF om sommeren. Det kan dog være svært, når luften udenfor er varm og fugtig.
 

Støj i boligen

I ejendomme, hvor man bor tæt sammen, kan det ikke undgås, at man hører lyde fra de andre i ejendommen. I boliglovgivningen står der, at man ikke må tilsidesætte god skik og orden.

Gode råd til at minimere støj
Spil ikke musik for åbne vinduer.
Skru ned for musik og tv i de sene aftentimer.
Sæt ikke højtalere på vægge ind mod naboen.
Giv naboen besked, hvis du skal holde fest.
Tæpper på gulvene kan dæmpe støjen.
Vælg støjsvage maskiner, når du anskaffer nye.
Undgå støjende legetøj.
 

Nabostøj

Hvis en beboer støjer meget, kan du klage til udlejer. Udlejer kan sanktionere støjende adfærd med advarsler. Og det kan i grove og gentagne tilfælde resultere i, at lejligheden opsiges. Ofte er den bedste løsning dog, at I taler sammen i ejendommen om problemerne og finder en løsning.
 

Opsigelse

Din lejlighed kan opsiges med typisk tre måneders varsel til den 1. i en måned. Du kan se opsigelsesreglerne der er gældende for dit lejemål i din lejekontrakts §11.
Opsigelse skal ske skriftligt – enten via brev eller mail, og din opsigelse er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse på, at den opfylder alle formkrav.
Såfremt du ønsker at forlade dit lejemål inden udløbet af opsigelsesfristen, skal dette oplyses i forbindelse med opsigelsen.
 

Fraflytning

Når dit lejemål er blevet opsagt, skal du være ude af lejemålet 14 dage før lejemålet ophører. 

Bemærk at du ikke skal melde flytning på EL, Vand og Varme før lejemålet er endeligt ophørt, des. Du hæfter for forbruget i hele opsigelsesperioden inkl. de 14 dage udlejer har til istandsættelse. Ved fraflytningen forventes det, at lejemålet er tømt for alle dine ting og møbler samt at lejemålet er grundigt rengjort. Såfremt lejemålet ikke vurderes tilstrækkeligt rengjort, vil udlejer bestille et rengøringsfirma på din regning. Ved fraflytningen må du ikke henstille kasserede møbler og affald i / ved lejemålet - det skal køre væk. Af hensyn til de øvrige beboere og miljøet generelt vil henstillet inventar og affald blive fjernet på fraflyttende lejers regning.

Rengøringsvejledning / Tjekliste til rengøring ved fraflytning

 

Aflæsning af målere

Vi sørger for at aflæse både el, vand og varme ved fraflytning. Du skal således ikke selv foretage dig noget. Melder du flytning af el inden din opsigelse udløber, vil gebyrer m.m. blive modregnet på din flytteopgørelse.

 

Istandsættelse ved fraflytning

Du må som lejer gerne selv finde håndværkere til istandsættelsesarbejdet af dit lejemål ved din fraflytning, så længe arbejdet bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Derudover skal der rettes henvendelse til udlejer for farvekoder til maling. Hvis lejer selv sørger for istandsættelsen, skal istandsættelsen være færdig inden fraflytningssynet, det vil sige 14 dage før lejemålets ophør. Såfremt lejer ikke ønsker at forestå istandsættelsesarbejdet, sørger udlejer for dette, og lejer skal blot sørge for, at lejligheden er ryddet og rengjort på fraflytningsdagen.

 

Kontakt til vicevært

Viceværten kan kontaktes på følgende måder:
Mail: lasse@Grampedersen.dk

Tlf.nr. 40 44 99 98